آرشیو مردادماه ۱۳۹۲

Lion King

کد های تقلب بازی ” شیر شاه” سگا

lion king

ادامه مطلب »

Ristar

کد های تقلب بازی ” ریستار” سگا

Ristar

ادامه مطلب »

Robocop Vs. Terminator

کد های تقلب بازی ” پلیس آهنی در برابر نابودگر” سگا

robocop

ادامه مطلب »

Mercs

کد های تقلب بازی ” رنجر” سگا

Mercs

ادامه مطلب »

Alien 3

کد های تقلب بازی ” بیگانه 3″ سگا

alien 3

ادامه مطلب »