آرشیو تیرماه ۱۳۹۲

Sunset Riders

کدهای بازی “سواران غروب” سگا

Sunset Riders

ادامه مطلب »

Golden Axe 3

کدهای بازی “تبر طلایی 3” سگا

Golden Axe 3

ادامه مطلب »

Golden Axe 2

کدهای بازی “تبر طلایی 2” سگا

Golden Axe 2

ادامه مطلب »

Golden Axe

کدهای بازی “تبر طلایی” سگا

Golden axe

ادامه مطلب »

Shadow Dancer

کدهای بازی “نینجا و سگ” سگا

Shadow Dancer

ادامه مطلب »