صفحه اصلی مورتال کمبات مورتال کمبات 2 حرکات در مورتال کمبات 2

حرکات در مورتال کمبات 2

Mortal Kombat II

لیو گنگ

mk2-liukang

حرکات مخصوص

توپ آتشین بالا:

جلو، جلو، مشت بلند

توپ آتشین پایین:

جلو، جلو، مشت کوتاه

لگد پرنده:

جلو، جلو، لگد بلند

لگد دوچرخه ای:

لگد کوتاه را برای 4 ثانیه نگه دارید بعد رها کنید

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

پایین، جلو، عقب، عقب، لگد بلند (چسبیده)

فاتلیتی 2

دفاع را نگه دارید و دسته را جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید (یک قدم فاصله)

دوستانه

جلو، عقب، عقب، عقب، لگد کوتاه

تبدیل به بچه

پایین، پایین، جلو، عقب، لگد کوتاه

فاتلیتی مرحله

دفاع را نگه دارید، عقب، جلو، جلو، لگد کوتاه (چسبیده)

کانگ لائو

mk2-kunglao

حرکات مخصوص

تله پورت:

پایین، بالا

لگد هوایی:

پایین + لگد بلند (در هوا)

پرتاب کلاه:

عقب، جلو، مشت کوتاه (با بالا و پایین کردن جهت میتوانید کلاه را کنترل کنید)

چرخش در جا:

بالا، بالا، لگد کوتاه (با تکرار دکمه ی “لگد کوتاه” میتوانید زمان چرخش را بیشتر کنید)

کله (!):

مشت بلند (چسبیده)

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

جلو، جلو، جلو، لگد پایین (یک قدم فاصله)

فاتلیتی 2

برای سگا : “مشت کوتاه” را نگه دارید، عقب، جلو، “مشت کوتاه را رها کنید (فاصله دور)

برای بقیه کنسولها: “مشت کوتاه” را نگه دارید، عقب، جلو، “مشت کوتاه را رها کنید، با بالا و پایین کردن جهت، کلاه رو کنترل کنید تا گردن حریف رو قطع کنه. (فاصله دور)

دوستانه

عقب، عقب، عقب، پایین، لگد بلند

تبدیل به بچه

پایین، پایین، بالا، بالا، لگد بلند

فاتلیتی مرحله

بالا، بالا، بالا، مشت بلند (چسبیده)

جانی کیج

mk2-johnnycage

حرکات مخصوص

لگد مخصوص:

لگد کوتاه یا لگد بلند (چسبیده)

لگد سایه:

عقب، جلو، لگد کوتاه

توپ سبز پایین:

عقب، پایین، جلو، مشت کوتاه

توپ سبز بالا:

جلو، پایین، عقب، مشت بلند

آپرکات سایه:

عقب، پایین، عقب، مشت بلند

حرکت 180 درجه:

در سگا: لگد کوتاه + لگد بلند (چسبیده)

در بقیه کنسولها: مشت کوتاه + دفاع (چسبیده)

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

پایین، پایین، جلو، جلو، مشت کوتاه (چسبیده)

فاتلیتی 2

جلو، جلو، پایین، بالا (چسبیده)

دوستانه:

پایین، پایین، پایین، پایین، لگد بلند

تبدیل به بچه:

عقب، عقب، عقب، لگد بلند

فاتلیتی مرحله:

پایین، پایین، پایین، لگد بلند (چسبیده)

رپتایل

mk2-reptile

حرکات مخصوص

آب دهان اسیدی

جلو، جلو، مشت بلند

لیز خوردن

(در سگا): عقب + لگد کوتاه + لگد بلند

(در بقیه کنسولها): عقب + مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع

توپ سبز

عقب، عقب، مشت کوتاه + مشت بلند

نامرئی شدن

(دفاع را نگه دارید) بالا، بالا، پایین، مشت بلند

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

عقب، عقب، پایین، مشت کوتاه (با فاصله ی نصف صحنه)

فاتلیتی 2

جلو، جلو، پایین، لگد کوتاه (باید نامرئی باشید و چسبیده به حریف)

دوستانه

عقب، عقب، پایین، لگد کوتاه

تبدیل به بچه

پایین، عقب، عقب، لگد کوتاه

فاتلیتی مرحله

پایین، جلو، جلو، دفاع (چسبیده)

ساب زیرو

mk2-subzero

حرکات مخصوص

پرتاب یخ

پایین، جلو، مشت کوتاه

لیز خوردن

(در سگا): عقب + لگد کوتاه + لگد بلند

(در بقیه کنسولها): عقب + مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع

پرتاب یخ به زمین

پایین، عقب، لگد کوتاه

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

بخش اول: (یک قدم فاصله) جلو، جلو، پایین، لگد بلند – بخش دوم: وقتی حریفتان یخ زده، به سمت حریف بروید (چسبیده) و اجرا کنید: جلو، پایین، جلو، جلو، مشت بلند

فاتلیتی 2

(مشت کوتاه را نگه دارید) عقب، عقب، پایین، جلو – مشت کوتاه را رها کنید (فاصله دور)

دوستانه

عقب، عقب، پایین، لگد بلند

تبدیل به بچه

پایین، عقب، عقب، لگد بلند

فاتلیتی مرحله

پایین، جلو، جلو، دفاع (چسبیده)

شانگ تسانگ

mk2-shang
حرکات مخصوص
جمجمه ی سوزان
عقب، عقب، مشت بلند
دو جمجمه ی سوزان
عقب، عقب، جلو، مشت بلند
سه جمجمه ی سوزان
عقب، عقب، جلو، جلو، مشت بلند
تغییر شکل:
به لیو کنگ
عقب، جلو، جلو، دفاع
به کانگ لائو
عقب، پایین، عقب، لگد بلند
به جانی کیج
عقب، عقب، پایین، مشت کوتاه
به رپتایل
دفاع را بگیرید، بالا، پایین، دفاع را رها کنید، مشت بلند
به ساب زیرو
جلو، پایین، جلو، مشت بلند
به کیتانا
دفاع، دفاع، دفاع
به جکس
پایین، جلو، عقب، لگد بلند
به ملینا
مشت بلند را برای 2 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید
به باراکا
پایین، پایین، لگد کوتاه
به اسکورپیون
دفاع را نگه دارید، بالا، بالا، دفاع را رها کنید
به رایدن
پایین، عقب، جلو، لگد کوتاه
حرکات تمام کننده
فاتلیتی 1
لگد کوتاه را 2 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید (یک قدم فاصله)
فاتلیتی 2
دفاع را نگه دارید، بالا، پایین، بالا، لگد کوتاه (چسبیده)
فاتلیتی 3
مشت کوتاه را در طول بازی به مدت 30 ثانیه نگه دارید، سپس وقتی گوینده اعلام کرد “فینیش هیم/ هر” رها کنید (یک قدم فاصله)
دوستانه
عقب، عقب، پایین، جلو، لگد بلند
تبدیل به بچه
عقب، جلو، پایین، لگد بلند
فاتلیتی مرحله
دفاع را بگیرید، پایین، پایین، بالا، دفاع را رها کنید، پایین (چسبیده)

کیتانا

mk2-kitana

حرکات مخصوص

ضربه بادبزن

عقب، مشت بلند

مشت پرنده

جلو، پایین، عقب، مشت بلند

پرتاب بادبزن

جلو، جلو، مشت بلند + مشت کوتاه (روی هوا هم کار میکند)

بادبزن بالا برنده

عقب، عقب، عقب، مشت بلند

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

دفاع، دفاع، دفاع، لگد بلند (چسبیده)

فاتلیتی 2

لگد کوتاه را نگه دارید، جلو، جلو، پایین، جلو، لگد کوتاه را رها کنید (چسبیده)

دوستانه

دفاع را نگه دارید، پایین، پایین، پایین، بالا، لگد کوتاه

تبدیل به بچه

پایین، پایین، پایین، لگد کوتاه

فاتلیتی مرحله

جلو، پایین، جلو، لگد بلند (چسبیده)

جکس

jax

حرکات مخصوص

موج انرژی

جلو، پایین، عقب، لگد بلند

مشت به زمین

لگد کوتاه را نگه دارید، 3 ثانیه بعد رها کنید

گرفتن حریف

جلو، جلو، مشت کوتاه (مشت کوتاه را پشت سر هم بزنید تا بیشتر ضربه بزند)

کمر شکن

موقع حمله هوایی حریف، روی هوا دکمه دفاع را بزنید.

حرکات تمام کننده

فاتلیتی 1

دفاع، دفاع، دفاع، دفاع، مشت کوتاه (یک قدم فاصله)

فاتلیتی 2

مشت کوتاه را نگه دارید، جلو، جلو، جلو، مشت کوتاه را رها کنید (چسبیده)

دوستانه

دفاع را نگه دارید، پایین، پایین، پایین، بالا، بالا، لگد کوتاه

تبدیل به بچه

دفاع را نگه دارید، پایین، بالا، پایین، بالا، لگد کوتاه

فاتلیتی مرحله

دفاع را نگه دارید، بالا، بالا، پایین (چسبیده)

ادامه بزودی…

۳۳ نظر

 1. ممنون…
  اگه میشه حرکات mk3 و umk3 هم بذارید (یکی هستن احتمالا)

  • حرکات مورتال کمبات توی منابع مختلف با هم فرق میکنه. از این رو هر حرکتی قبل از اینکه توی این سایت قرار بگیره تست میشه؛ و از اونجایی که این کار زمان میبره، طبعاً روند اضافه شدن حرکات کند پیش میره، اما مطمئن باش همه رو میذارم.

 2. دمت گرم .بعد 20 سال دوباره کمبت 2 بازی میکنم .رمزا رو یادم نبود به لطف شما بازم از رمز استفاده میکنم .لطف کن باقیشم بذار

 3. سلام لطفا بقیه فنون کمبت 2 را در سایت بگذارید

 4. آقا دمت گرم …. خیلی عالی

 5. ببخشید اسکورپیون رمز نداره؟

  • دو تا عقب آ تیر
   بپر اریب عقب آ غیب و ظاهر شده و ضربه زدن
   اریب عقب بی لیز خوردن و ضربه زدن

   فاتالیتی : سی رو بگیر تو سینه اش ول کن
   فاتالیتی : آ رو بگیر سه قدمی دفاع رو بگیر دوتا پایین بالا سی رها کن
   دوستانه :سی بگیر سه تا پایین بالا رها
   بچه : سی رو بگیر سه تا بالا پایین رها

 6. mano doim dashtim bazi mikardim ke yeho to on marhale le do ta jadogar istadand hame chiz abi shod va man mordam o be smoke jay man oomad vadasht bazi mikard dai javvon man ke har dafe 3 neshan mk az man migereft natonest ye raond ham ono bezane lotfan begin to in mortal kombat 2 noskhey genesis 1974 che etefaghi oftade sharmade age bad shod nare avalame

  • درسته خیلی دیر شده جوابم ولی میگم خالی از لطف نیست
   یادش بخیر
   هر چی پول و وقت و عمر و سرمایه داشتیم گذاشتیم پای مورتال کمبت دو!
   یه دوستی داشتم میرفتیم خونه همدیگه بجای درس خوندن کمبت بازی میکردیم .
   چند سال پیش مرد .
   اونی که شما میگی … تو اون مرحله بعد از آبرکاد ( نشسته دکمه آ رو بزن ) بعد سریع استارت ( دفاع ) رو بگیری و دسته رو بچرخونی اون غول ظاهر میشه .
   رمز زدنش هم اینه که بپری رو سرش دکمه سی رو بزنی و دوباره قبل از اینکه پاشه یک کمی بری عقب و دوباره بپری روسرش لگد بزنی .
   ای روزگار .
   هم خاطره هم دیوانگی محض .
   اونی که درس خوند شد دکتر مهندس و ارباب شد ما هم شدیم رعیت .

 7. سلام.
  هنوز بزودی نشده؟؟؟؟
  البته خیلی عالیه کلا..

 8. مرسی دمتون گرم

 9. دفا با چیهههههههههههههههه

 10. ممنون خیلی توپه اما اسکور پین نداره

 11. چرا رمز می زنم انجام نمیده

 12. دمتون گرم میشه کل اینارو برام ایمیل کنید

 13. سلام اگه میشه فن های رایدن وبراکا را بگذارید با تشکر

 14. salam be zode k hast aslan raze nestam

 15. سلام میگک ما که هر کار میکنیم این فیتالیتی 2 کانگ لائو همون که کلاهشو پرت میکنه رو نمیزنه چرا اخر صحنه هم وا میسم اما نمیزنه چرا ؟!

 16. سلام میشه رمز های ملینا و اسکورپین رو برام بفرستید ممنون

 17. آقا دمت گرم ،مشت قدرتی بد فینیش که پرت میکنه تو پرتگاه کدومه?

 18. رایدن از اول مرحله دو دکمه c رو نگه دار فینیش که گفت بچسب بهش بشین ول کن فتالیتی دوم دکمه b رونگه میداری پیشش میشینی ول میکنی بعد صفحه تاریک میشه همزمان start & b روباهم میزنی تابابرق بترکونش
  اسکورپیون و زن قرمز رنگ هم وقتی فینیش شد دکمه c رونگه میدارید میرید میچسبید بهش دوثانیه بگذره ول میکنید.

 19. اگرکسی بلده بارایدن صدام حسین کنه توی حالته فتالیتی بزاره رمزش رو لطفا استیج اول هم همه فتالیتی ها مشترکه بافاصله دکمه b c رونگه میدارید میچسبید بهش میشینید a رو میزنید پرت میکنه توی اسید.برای رفتن به حالته سه خطه هم توی جاییکه میخاید استارت کنید بیاید روی اخرین گزینه این جهتهارو بزنید.
  چپ پایین چپ راست پایین راست دوتا چپ دوتا راست بعد یه گزینه اضاف میشه که میرید به حالتهای مختلف مثله تک ضرب و ضده ضربه و غیره.

 20. یه حرکت خیلی خاص از لرد رایدن برید توی اپشن بعد روی اخرین گزینه چپ پایین چپ راست پایین راست دوتا چپ دوتا راست روبزنید تست مود اضاف میشه استیج شیش رو انتخاب کنید تیکه ooh natsy رو هم بزارید وقتی فینیش کردید بچسبید سه تا عقب استارت.

 21. شنگ سونگ درستشه

 22. سلام.دادش دمت گرم انصافا.همه سایتا چرت و پرت نوشتن.تو ترکوندی خدایی.ایولله داره.یه لایک بزرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 23. باسلام و خسته نباشید خدمت مدیر گرامی
  من حدود 10 سال کمبات 2 بازی کردم بطوریکه هیچکس حریفم نمیشد همه فنا رو بلدم و اجرا کردم صدام کردن با رایدین تا صدثانیه کردن با cage.
  ولی یه فن برای کانگ لاو هست که با کلاه سر حریف رو قطع میکنه خیلی خیلی وقته دنبالشم ولی پیدا نکردم تا اینکه سایت شمارو دیدم که نوشته بودید(برایسگا : “مشت کوتاه” را نگه دارید، عقب، جلو، “مشت کوتاه را رها کنید (فاصله دور)
  اجرا کردم نشد خواهش میکنم بازم خاهش میکنم بیشتر توضیح بدید منظور از مشت کوتاه چیه؟؟؟؟ مگه دسته سگا سه دکمه A,B,C نداره به روش ساده برام بگیر. یعنی خودتون این فن رو زدید؟؟ببخشید زیاد حرف زدم من منتظر ایمیل شما هستم مرسی

 24. من قبلا با رایدن صدام حسین دراوردم ماله حدود ۱۷سال پیش بوده فقط تنها چیزیش یادم هست فک کنم باید 21راند نبازی بعد تو راند 21فنشو میزنی

 25. مشت کوتاه و مشت بلند با پای کوتاه و پای بلند یعنی چی

 26. دوستان برای فتالیتی ۲ کانگلاوو باید. تو آپشن تنظیمات کنترلر رو حالت ۶ دکمه باشه

 27. اقا خیلی وبسایتتون عالیه

 28. اقا رمز های سکورپین ویندوزو بزارید😐😭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.